1. Kokouksen avaus

  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.

  3. Todetaan kokouksen laillisuus. 

  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

  5. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa.

  6. Esitetään johtokunnan laatima toimintakertomus kuluneelta toimintavuodelta.

  7. Esitetään tilinkertomus ja tilintarkastajien lausunto kuluneelta tilikaudelta.

  8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä                               johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.

  9. Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali.

     9.    Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle. Johtokuntaan kuuluu                                     puheenjohtajan lisäksi 6 jäsentä.

     10. Toimitetaan kahden tilintarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä vaali                             alkaneelle toimintavuodelle

     11.  Vahvistetaan toimintasuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten.

     12.  Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja meno arvio, sekä päätetään seuran toimihenkilöiden                  palkkioiden määräämisestä.             

     13.   Määrätään seuran liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus sekä ohjesäännössä määrätyt asiat.

     14.   Valitaan tarpeelliset jaostot ja toimihenkilöt. 

     15.   Hyväksytään seuran uudet jäsenet, jolloin vähintään kahden kolmasosan (2/3) läsnä-                            olevista jäsenistä on oltava hyväksymisen kannalla.

     16.   Valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä metsästykseen liittyviin kokouksiin.

     17.   Käsitellään muut johtokunnan tai seuran jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa                    ennen kokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat. 

     18.   Käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset, jolloin vähintään kahden                           kolmasosan (2/3) läsnä olevista jäsenistä on oltava erottamisen kannalla.

     19.   Päätetään mahdollisista riistanhoitoyhdistykselle tehtävistä esityksistä.

     20.   Keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä                      päätöstä.

     21.   Kokouksen päättäminen