Vuosikokous 5.3.2022 klo. 13.00 alkaen Maliinin toimintakeskuksessa. Alla kokouksen työjärjestys:

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
2. Todetaan kokouksen laillisuus.
3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi äänten laskijaa.
4. Esitetään johtokunnan laatima toimintakertomus kuluneelta toiminta vuodelta (2021).
5. Esitetään tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.
7. Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali.
8. Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten ja eroavien tilalle.
9. Toimitetaan kahden tilintarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varahenkilöiden vaali alkaneelle kaudelle.
10. Vahvistetaan toimintasuunnitelma alkanutta toiminta vuotta varten.
11. Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo-ja menoarvio
12. Päätetään seuran ohjesäännöstä
13. Seura jäsenen esitys, kanuloukun ostosta
14. Päätetään seuran liittymis ja jäsenmaksujen suuruus sekä sääntöjen määräämät asiat.
15. Valitaan tarpeelliset jaostot ja toimihenkilöt.
16. Hyväksytään seuran uudet jäsenet ja koejäsenet, jolloin vähintään kahdenkolmasosan(2-3) läsnä olevasta seuran jäsenistä on oltava hyväksymisen kannalla.
17. Valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä metsästykseen liittyviin kokouksiin.
18. Pidetäänkö hirvipeijaiset kevällä?
19. Keskustelaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.
20. Kokouksen päättäminen